Apmeklējuma
Noteikumi

NOTEIKUMI

Atrašanās sacensību teritorijā un / vai biļetes turēšana savā īpašumā un /vai tās iegādāšanās ir apliecinājums tam, ka Jūs esat iepazinušies un piekrītat šiem noteikumiem:

1.       BIĻETE

1.1.    Sacensību apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās biļetes un to pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Bojātas vai viltotas biļetes un to pirkumu čeki vai maksājuma uzdevumi nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.

1.2. Sacensību norises vietās, kur tiek nodrošināta kontrole, sacensību apmeklēšanai ir nepieciešama sacensību ieejas biļete (apmainīta pret aproci) vai organizatora izsniegta caurlaide / akreditācija. 

1.3.    Iegādātās biļetes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja sacensības tiek atceltas pirms to sākuma (pirmā sacensību ātrumposma starta), nauda par biļetēm tiek atmaksāta, uzrādot biļetes pirkuma čeku vai maksājuma uzdevumu. Tikai uzrādot aproci, nauda netiek atmaksāta.

1.4.    Lai pasargātos no viltotām biļetēm, rekomendējam tās iegādāties tikai organizatora minētajās tirdzniecības vietās.

1.5.    Sacensību apmeklētājam, atrodoties sacensību teritorijā, jābūt derīgai aprocei. Aproce tiek pārbaudīta, ieejot sacensību teritorijā.

1.6.    Sacensību organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja aproci arī atrodoties sacensību teritorijā vai to atstājot.

1.7.    Biļešu un aproču kopēšana un / vai dublēšana, neatļauta pavairošana un tālākpārdošana ir aizliegta, un ir kriminālsodāms pārkāpums. Risku par biļetes vai aproces dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.

1.8.    Ja biļete vai aproce tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir nekavējoties jāatstāj sacensību teritorija.

1.9.    Organizators nekavējoties ziņos tiesībsargājošām institūcijām par personām, kas ieejai sacensībās izplata vai izmanto viltotas biļetes. Risku par biļetes vai aproces dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas tās ir iegādājusies.

1.10.    Pasākuma aproci nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.

1.11.    Organizators neuzņemas atbildību par neizmantotajām sacensību biļetēm, nauda par tām netiek atmaksāta.

1.12. Drošības apsvērumu dēļ, Organizatoram ir tiesības pārtraukt biļešu tirdzniecību, ja tiek sasniegta noteikta kapacitāte konkrētajai biļešu kategorijai.

2.       PERSONAS AR INVALIDITĀTI

2.1.     Ņemot vērā sacensību drošību un norises plānošanu, kā arī, lai uzskaitītu visus apmeklētājus, personām ar invaliditāti, kurām apliecība ir izsniegta Latvijā, ir pieejamas biļetes par īpaši samazinātu cenu – 1,00 (viens) eiro.

2.2.  Ja likumiskajā kārtībā personai ar invaliditāti ir noteikts asistents vai persona ar invaliditāti ir bērns, kas nav sasniedzis 18 gadu vecumu, viņa pavadošajai personai arī ir jāiegādājas ieejas biļete par samazināto cenu (1,00 (viens) eiro). Ja tiek apmeklētas visas sacensību dienas, tad vienu personu drīkst pavadīt viena persona.

2.3. Drošības apsvērumu dēļ personām ar invaliditāti, kas pārvietojas ratiņkrēslā, organizators nosaka, ka kopā ar personu ratiņkrēslā, sacensības ir jāapmeklē kopā ar pavadoni. Pavadoņa biļetei ir noteikta pazemināta cena (20 eiro – visām sacensību dienām; 10 eiro – vienai sacensību dienai).

2.4. Pie ieejas norises vietā personai ar invaliditāti jāuzrāda derīgs invaliditāti apliecinošs dokuments. Ja persona nevar uzrādīt invaliditāti apliecinošu dokumentu, organizators patur tiesības personas ar invaliditāti norises vietā neielaist.

2.5. Drošības apsvērumu dēļ, Organizatoram ir tiesības pārtraukt biļešu tirdzniecību personām ar invaliditāti, ja tiek sasniegta noteikta kapacitāte konkrētajai biļešu kategorijai.

2.6. Augstāk minētie noteikumi attiecas tikai uz personām, kuru invaliditātes apliecība ir izsniegta Latvijā (izņemot personas ar invaliditāti, kas pārvietojas ratiņkrēslā).


3. BĒRNI UN JAUNIEŠI

3.1. Bērniem līdz 10 gadu vecumam (sacensību dienā nav sasnieguši 11 gadu vecumu) ieeja sacensībās ir bez maksas. Bērniem visu sacensību norises laiku un sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāku vai aizbildņu) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

3.2. Bērniem un jauniešiem no 11 līdz 17 gadiem (ieskaitot; sacensību dienā nav sasnieguši 18 gadu vecumu) ir pieejamas Junioru biļetes par samazinātu cenu.

3.3. Pie ieejas sacensībās visiem bērniem un jauniešiem līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) kopā ar iegādāto Junioru biļeti biļešu maiņas punktā vai pie ieejas sacensību norises vietā jāuzrāda personu / vecuma apliecinošs dokuments.

3.4. Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 18 gadiem sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.


4.       IEEJA SACENSĪBĀS

4.1.    Ieeja sacensībās (rallija ātrumposmos un to skatpunktos) ir atļauta tikai ar derīgu aproci. Pirms sacensībā būs pieejami biļešu maiņas punkti, kuros apmeklētājam, noskenējot biļeti, tiks izsniegta aproce, kas jāapliek ap roku tā, lai nebūtu iespējams to pārvilkt pāri plaukstai.

4.2.    Saņemtajai aprocei jābūt uz apmeklētāja rokas visu sacensību laiku. 

4.3.    Organizatoram ir tiesības gan pie ieejas norises vietā, gan tās teritorijā, gan apmeklētajiem to atstājot, pārbaudīt apmeklētāju aproces. Apmeklētājam ir pienākums rūpēties par aproci, to nebojāt, netaisīt vaļā, nenodot citām personām.

4.4.    Apmeklētājs bez aproces tiks izraidīts no norises vietas un / vai atkarībā no apstākļiem tiks lemts par viņa nodošanu tiesībsargājošo institūciju pārstāvjiem.

4.5.    Ja tiks konstatētas bojātas, t.sk. attaisītas aproces, salīmētas u.t.ml nederīgas aproces, organizatoram ir tiesības apmeklētājus ar bojātajām aprocēm nekavējoties izraidīt no norises vietas, konfiscējot bojāto aproci, kā arī sniegt informāciju par personu ar viltoto aproci tiesībsargājošām institūcijām saukšanai pie kriminālatbildības. Lēmumu par bojāto aproci organizators vai tā norīkotas personas pieņem pēc aproces vizuālas apskates, salīdzinot to ar derīgu aproci.

4.6. Sacensības bez maksas drīkst apmeklēt personas, kurām Organizators izsniedzis caurlaides noteiktu ātrumposmu apmeklēšanai. Vienu izsniegto caurlaidi atļauts izmantot vienai personai norādītajā ātrumposmā.

5.       NORISE

5.1.    Ar atrašanos sacensību teritorijā, apmeklētājs piekrīt, ka sacensību norises laikā viņš var tikt filmēts un / vai fotografēts un attēls vai video kadri ar viņu var tikt izmantoti komerciālos, t.sk. reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

5.2.    Sacensības tiks filmētas un fotografētas. Iegādājoties biļeti un / vai apmeklējot sacensības, apmeklētājs ir brīdināts un piekrīt sava izskata, attēla, balss, vārda un līdzības neierobežotai izmantošanai publicēšanai masu medijos, t.sk. sociālajos tīklos, ieskaitot – komerciālos nolūkos. 

5.3. Sacensību filmēšana, fotografēšana vai cita veida ierakstīšana ir atļauta tikai privātiem nolūkiem.

5.4. Ja sacensību organizators nav piešķīris speciāli noteiktu atļauju, tad profesionālo foto, video un audio ierakstīšanas tehniku izmantošana ir aizliegta.

5.5. Dronu izmantošana ir kategoriski aizliegta.

5.6.    Apmeklētājs piekrīt, ka drošības nodrošināšanas dēļ norises vietā viņš var tikt pakļauts personisko mantu un / vai dokumentu / personas identitātes pārbaudei.

5.7.    Sacensību organizatoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt sacensību programmu.

5.8.    Sacensību organizators neuzņemas atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par norises vietā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.

5.9.    Sacensību organizators neuzņemas atbildību par valsts iestāžu / institūciju pārbaudēm un / vai darbībām sacensību norises vietā.

5.10.    Alkoholisko dzērienu tirdzniecība norises vietā notiek saskaņā ar LR “Alkoholisko dzērienu aprites likumu”, kas nosaka, ka alkoholiskos dzērienus aizliegts pārdot personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem, un šīs personas nedrīkst tos iegādāties. Lai pārliecinātos par personas vecumu, mazumtirgotāja pienākums ir pieprasīt, lai persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu. Personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem, iegādājoties alkoholiskos dzērienus, ir pienākums uzrādīt personu apliecinošu dokumentu mazumtirgotājam visos gadījumos neatkarīgi no tā, vai mazumtirgotājs to ir pieprasījis.

5.11.    Bērniem visu sacensību norises laiku un norises vietā jāatrodas pieaugušo (vecāku vai aizbildņu) uzraudzībā. Vecāki vai aizbildņi ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.

5.12.    Bērniem un jauniešiem, kuri jaunāki par 16 gadiem no plkst. 22:00 līdz plkst. 08:00 sacensību norises vietā jāatrodas pieaugušo uzraudzībā. Organizators neuzņemas atbildību par bērnu drošību, ja tie neievēro sacensību apmeklētāju noteikumus vai norises vietā neatrodas pieaugušo uzraudzībā.

5.13.    Sacensību apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas šajos noteikumos nav minētas, bet kuras organizators dara zināmas pirms sacensību norises vai to laikā.


6.       KOMERCIĀLIE AIZLIEGUMI

6.1.    Ir aizliegta jebkāda veida darbība, kas var radīt maldinošu iespaidu par sadarbību ar organizatoru vai pasākumu.

6.2.    Bez saskaņošanas ar organizatoru, sacensību vai jebkāda veida to vārda un / vai sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un / vai citās aktivitātēs, ir stingri aizliegta.

6.3.    Ja tiks konstatēta ar organizatoru nesaskaņota sacensību biļešu izmantošana reklāmas un mārketinga pasākumos, kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos un / vai citās aktivitātēs, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu, apmērā sākot no EUR 5000 (pieciem tūkstošiem eiro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu.

6.4.    Tikai ar organizatora atļauju sacensības norises vietā (ieskaitot rallija servisa parku) drīkst veikt tirdzniecību, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, kuru mērķis ir gūt labumu vai popularizēt kādu noteiktu produktu un / vai pakalpojumu.

6.5.    Sacensību norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiska saskaņojuma ar sacensību organizatoru.

6.6.    Ja sacensību norises vietā tiks konstatēta ar organizatoru nesaskaņota tirdzniecība, mārketinga un reklāmas aktivitātes un / vai citas aktivitātes, pārkāpējam ir pienākums maksāt organizatoram naudas sodu, apmērā sākot no EUR 5000 (pieciem tūkstošiem eiro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu, kā arī organizatoram ir tiesības nekavējoties izraidīt pārkāpēju no sacensību norises vietas, konfiscējot izmantotos atribūtus / produktus.

6.7.    Biļešu noteikumu pārkāpuma gadījumā un īpaši šo noteikumu pārkāpuma gadījumā, pārkāpējs, papildus soda naudas samaksai, būs atbildīgs par visu zaudējumu nodarīšanu organizatoram, tai skaitā par organizēšanas līguma / licences u.tml. zaudēšanu vai citiem zaudējumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpumu gadījumā.

6.8.    Visi  augstāk minētie noteikumi attiecas arī uz biļetēm, kuras nav iegādātas, izmantojot oficiālās, organizatoru minētās tirdzniecības vietas, kā arī personām, kas bez biļetes un / vai pasākuma aproces atrodas sacensību teritorijā.

6.9. Apmeklētājiem nav tiesību rādīt / demonstrēt / izvietot jebkādu tādu reklāmu vai līdzīgas ekspozīcijas sacensību norises vietās vai to tuvumā, vai kas ir redzama no sacensību norises vietām, kas var izraisīt mediju un / vai jebkuras to daļas pārraides vai apraides pārtraukšanu vai aizliegšanu jebkurā pasaules valstī.


7.       VIDE

7.1.    Sacensību apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Sacensību organizatori lūdz atkritumus novietot tikai tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes, kur iespējams – veicot arī atkritumu šķirošanu.

7.2.    Sacensību apmeklētājam cieņpilni jāattiecas pret sacensību norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājiem un viņu īpašumiem.

7.3.    Sacensību apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem, labību, sējumiem. Vienmēr jāievēro visas sacensību norises vietā novietotās brīdinājuma zīmes, kā arī vienmēr un visos gadījumos jāievēro sacensību oficiālo personu un vai / apsardzes brīdinājumi.

7.4. Sacensību apmeklētājiem jāievēro visas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta noteiktās ugunsdrošības prasības, un ar īpašu piesardzību jāapietas ar atklātu liesmu.


8.       DROŠĪBA

8.1.    Motorsports var būt bīstams! Neskatoties uz to, ka organizators veic visus iespējamos drošības un piesardzības pasākumus, motorsportā var notikt neparedzami negadījumi. Apmeklētāji paši ir pilnībā  atbildīgi par savu drošību sacensību norises vietā. Apmeklētājiem pašiem ir jāizvērtē, vai viņu drošība sacensību norises vietā nav apdraudēta. Apmeklētājiem ir pienākums ievērot visu sacensību drošības personāla norādes.

8.2.    Organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības sacensību norises vietā neielaist personas vai tās izraidīt no sacensību norises vietas, ja šo apmeklētāju uzvedība traucē vai varētu traucēt sacensību norisei vai apdraudēt citu sacensību apmeklētāju un / vai organizatoru un / vai sportistu drošību un veselību, vai arī sacensību apmeklētāji neievēro šos noteikumus vai organizatora norādījumus un rīkojumus.

8.3.    Drošības nolūkos sacensību apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.

8.4.   Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas, pirotehniku, viegli uzliesmojošus materiālus, indīgas vielas, radioaktīvos materiālus, līmvielas, stipri smaržojošus savienojumus vai jebkādas citas vielas ar nenoteiktu sastāvu un citus priekšmetus, kuras sacensību organizators sacensību norises un citu apmeklētāju drošības dēļ var uzskatīt par bīstamām. Ja kaut kas no minētā tiks atrasts pie apmeklētāja, organizatoram vai tā norīkotajām personām ir tiesības to atsavināt, bet apmeklētāju izraidīt no norises vietas.

8.5.  Sacensību norises vietā kategoriski aizliegts ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās vielas.

8.6. Jebkāda veida šaujamieroču līdzi ņemšana sacensību teritorijā ir stingri aizliegta.

8.7. Stingri aizliegts ienest priekšmetus, kas nav paredzēti civilai lietošanai, vai priekšmetus, kas var apdraudēt drošību, veselību vai sacensību norisi.

8.8.    Apmeklētājiem ir pienākums rūpēties par savu drošību un dzīvību, uzturoties servisa parkā un visā sacensību norises vietā.

8.9.    Bērniem un jauniešiem līdz 12 gadu vecumam ieeja servisa parkā atļauta tikai pieaugušo pavadībā.

8.10.  Sacensību organizators neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši sacensību laikā norises vietā.

8.11. Sacensību organizators neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.

8.12. Sacensību apmeklētājam ir jāņem vērā organizatora, tā norīkoto personu, t.sk. drošības un apsardzes personāla norādījumi.

8.13. Sacensību apmeklētājiem sacensību norises laikā ātrumposmos ir atļauts atrasties tikai organizatora norādītājos, oficiālajos skatpunktos.

8.14. 30 minūtes pirms pirmās automašīnas došanās trasē ir aizliegta apmeklētāju kustība pa ātrumposma norises ceļu. 9.       AUTOMAŠĪNAS / AUTOSTĀVVIETAS

9.1.  Apmeklētājiem ir jānovieto savs auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju, organizatoru un dalībnieku automašīnām.

9.2.   Lai nodrošinātu sacensību efektivitāti un samazinātu satiksmi, apsveriet iespēju apvienot braucienus ar citiem sacensību apmeklētājiem.

9.3.   Vienmēr ievērojiet organizatora drošības personāla norādījumus, nekad nenovietojiet savu automašīnu, aizsprostojot Evakuācijas Ceļu.

9.4.  Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kas novietotas pie sacensību teritorijas vai tā teritorijā.

9.5.   Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kas atstātas uz Evakuācijas Ceļa.


Pasākums / sacensības – Tet Rally Latvia;

Pasākuma teritorija / norises vieta – rallija ātrumposmi, servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija;

Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm / aprocēm.

Noteikumi pārskatīti un publicēti 19.10.2023.

Šī vietne izmanto sīkdatnes.
Mūsu vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, lai nodrošinātu un uzlabotu tīmekļa vietnes darbību, sniegtu vietnes apmeklētājiem pielāgotu informāciju par mūsu produktiem un pakalpojumiem, analizētu vietnes apmeklējumu.